Plan nadzoru pedagogicznego na rok. szk. 2013/2014

 

 

 

PLAN  NADZORU PEDAGOGICZNEGO

DYREKTORA  

GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ  

na rok szkolny 2013/2014

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. 1.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572                           

z  późn. zm.).

 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego                         

   ( Dz. U.  z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zm.

 

 

 

 

Dokument zawiera:

plan kontroli, monitorowania, wspomagania nauczycieli oraz ewaluacji wybranych obszarów pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014.

 

 

 

                                                                                           Plan nadzoru na rok szkolny                

                                                                                       2013/2014 wraz z załącznikami

                                                          przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gminnego Zespołu Szkół w dniu 18 września 2013r.

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

  Opracował: Jerzy Arbuz dyr. GZS

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 1.   Informacje wprowadzające.

 

1.1.       Ogólne cele nadzoru pedagogicznego.

1.2.      Podstawowe kierunki polityki państwa w roku szkolnym 2013/2014.

1.3.      Główne zadania do realizacji w szkole w bieżącym roku szkolnym. 

1.4.       Priorytety dyrektora szkoły w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

1.5.       Procedury nadzoru pedagogicznego.

1.6.       Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego.

1.7.       Zadania dyrektora w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego.

 

 1. 2.     Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014

 

2.1.       Organizacja kontroli przestrzegania przepisów prawa – załącznik 1.

2.2.       Plan kontroli – załącznik 2

2.3.       Organizacja ewaluacji wewnętrznej – obszary  ewaluacji, organizacja – załącznik 3

2.4.       Harmonogram ewaluacji – załącznik 4

2.5.        Organizacja wspomagania nauczycieli  – załącznik 5.

2.6.       Plan monitorowania przebiegu i skuteczności działań podejmowanych w szkole w roku szkolnym 2013/2014 - załącznik 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 

 1.1. Ogólne cele nadzoru pedagogicznego.

 

 

 1.        Zaplanowanie i realizacja działań służących lepszej organizacji      procesów edukacyjnych, służących rozwojowi uczniów z wykorzystaniem      wniosków   z przeprowadzanych badań      i analiz, oceny efektywności nauczania, wychowania   i opieki.

 

 1.        Ocena poprawności stosowania przez nauczycieli prawa oświatowego w      praktyce szkolnej, a w szczególności zasad oceniania, klasyfikowania i      promowania, obowiązku dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i      możliwości uczniów, indywidualizacja procesu kształcenia.

 

 1.        Nadzór nad realizacją programów kształcenia ogólnego z      uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji oraz szkolnych      planów nauczania.

 

 1.        Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów bhp, Praw      Dziecka i praw ucznia.

 

 1.        Diagnozowanie i monitorowanie efektów kształcenia i wychowania,      indywidualnych osiągnięć każdego ucznia.

 

 1.        Ocena efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych                          i opiekuńczych.

 

 1.        Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych,      doskonalenie ich umiejętności metodycznych i dydaktycznych.

 

 1.        Motywowanie nauczycieli do doskonalenia umiejętności zawodowych,      koniecznych           w realizacji      statutowych zadań szkoły.

 

 1.        Nadzór nad realizacją prawa rodziców do informacji o procesie      wychowawczym, wymaganiach edukacyjnych, przewidywanych ocenach      klasyfikacyjnych, programie wychowawczym i profilaktyki, procedurach      postępowania w konkretnych sytuacjach szkolnych.

 

 1. Dokonywanie oceny stanu i warunków działalności szkoły w celu podejmowania działań zmierzających do ich polepszania.

 

 1. Zbieranie pełnych informacji o działalności szkoły, dokonywanie badań oczekiwań                  i potrzeb uczniów i rodziców celem wprowadzania zmian do lepszej organizacji szkoły, opracowania lub modyfikacji jej koncepcji pracy.

 

 1. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli i dorobku zawodowego za staż zawodowy.

 

 

 

 

 

1.2.  Kierunki realizacji polityki państwa w roku szkolnym 2013/2014 oraz obszary nadzoru pedagogicznego w Szkole.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 3 lipca 2013 roku wskazało najważniejsze kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2013/2014. Są to:

 

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

 

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

 

4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, klasach integracyjnych lub szkołach z oddziałami integracyjnymi.

 

1.3. Główne zadania do realizacji w roku szkolnym 2013/2014.

 

1. Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej wg nowych zasad, objęcie pomocą każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a przede wszystkim efektywne świadczenie pomocy w bieżącej pracy z uczniem przez każdego nauczyciela.

 

2. Podejmowanie skutecznych działań na rzecz włączenia rodziców w proces dydaktyczny.

 

3. Kontynuowanie i wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia procesów edukacyjnych, wzajemnej pomocy.

 

1.4. Priorytety dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014.   

 

1. Realizacja godzin dydaktycznych zgodnie z planami nauczania w poszczególnych oddziałach, w tym:

         1) monitorowanie ilości zrealizowanych godzin lekcyjnych z poszczególnych edukacji przedmiotowych;

         2) realizacja treści nauczania wynikających z podstaw programowych przez nauczycieli zastępujących nieobecnego nauczyciela;

         3) dokumentowanie w dziennikach lekcyjnych rytmiczności realizacji planów nauczania w poszczególnych miesiącach pracy;

         4) organizacja wycieczek, imprez szkolnych w godzinach lekcyjnych w funkcji przydatności ich w realizacji podstawy programowej.

 

2. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów, a w szczególności:

         1) uwzględnienie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstaw programowych dla poszczególnych przedmiotów w planowaniu pracy nauczyciela i bieżącej pracy;

         2) kontrola planów pracy nauczyciela (rozkładów materiałów) i opracowanych wymagań edukacyjnych pod względem kompletności umieszczenia w nich podstawy programowej;

         3) kontrola dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

         4) wykorzystywanie zasobów szkoły i środowiska w procesie kształcenia.

 

3. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym:

         1) udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez nauczycieli w bieżącej pracy z uczniem;

         2) współpraca nauczycieli pracujących w jednym oddziale w zakresie komunikowania się o postępach ucznia, wypracowania ujednoliconych sposobów i metod pracy z uczniem, wzajemnej pomocy;

         3) realizacja zaleceń wskazanych w IPET - ach.

4. Aktywizowanie, monitorowanie i wspieranie pracy zespołowej nauczycieli, w szczególności w zakresie:

         1) wspólnego planowania i realizacji procesów edukacyjnych;

         2) wzajemnej pomocy, wymianie doświadczeń;

         3) dokumentowanie pracy zespołów;

         4) analizowania jakościowego wyników egzaminów / sprawdzianów zewnętrznych i formułowania wniosków do dalszej pracy.

 

5. Realizacja wniosków z analizy badań edukacyjnych uczniów.

 

6. Ocena poprawności stosowania przez nauczycieli prawa oświatowego w praktyce szkolnej.

 

7. Spełnianie funkcji wychowawcy klasowego. 

 

 

1.5.  Procedury nadzoru

 

 1. I.                Podstawowe procedury nadzoru:

 

 1. Ewaluacja – praktyczne badanie oceniające przeprowadzane przez dyrektora szkoły przeprowadzane w odniesieniu do wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4, lub do innych zagadnień, uznanych w szkole lub placówce za istotne.

 

 1. Kontrola – działania dyrektora szkoły w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

 

 1. Wspomaganie – działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu działań w szkole, ukierunkowanych na rozwój uczniów.

 

 1. Monitorowanie - forma systematycznej oceny przebiegu działań lub procesów.

 

 1. II.                     Uzupełniające procedury nadzoru:

 

 1. Badanie i analizowanie opracowań raportów z egzaminów zewnętrznych, protokółów kontroli zewnętrznych instytucji, wyników audytów.

 

 1. Obserwacja lekcji i innych zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli.

 

 1. Ocenianie pracy nauczycieli.

 

 1. Gromadzenie danych statystycznych mających istotną wartość informacyjną.

 

 1. Ocenianie dorobku zawodowego nauczycieli za okres odbywania stażu na kolejny stopień zawodowy.

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w Gminnym Zespole Szkól.

 

1)    Nadzór pedagogiczny w szkole sprawują: dyrektor, wicedyrektor.

2)    Zakres działań poszczególnych osób uprawnionych do sprawowania nadzoru określa dyrektor szkoły.

3)    Nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.

4)    Nadzór pedagogiczny prowadzony jest z uwzględnieniem następujących zasad:

a)     jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji,

b)     obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy i poszczególnych nauczycieli,

c)     etyki zawodowej,

d)     dokumentowania uwag, spostrzeżeń i wyników  nadzoru,

1. 5.  Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego:

1)  opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznanie z nim członków Rady Pedagogicznej w terminie do 15 września każdego roku, którego plan dotyczy;

2)  organizowanie problemowej ewaluacji wewnętrznej celem oceny przydatności                 i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli;

3)  obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli;

4)  kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych;

5)  systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności (monitorowanie);

6)  analizowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych oraz wymagań wynikających z podstawy programowej;

7)  przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

8)  przedstawienie do dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

9)  wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

10)   wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń i narad, współpracy między nauczycielami w ramach powoływanych komisji przedmiotowych, delegowaniu nauczycieli na zewnętrzne formy doskonalenia i inne;

11)   badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej                i opiekuńczej szkoły.

 

 

2. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 

2.1.     Źródła informacji do opracowania planu nadzoru pedagogicznego:

 

1)      Rekomendacje i wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013.

2)      Wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych – raport  OKE i analizy własne;

3)      Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2012/2013.

4)      Wnioski z badań osiągnięć edukacyjnych uczniów badania śródroczne, testy kompetencji, egzaminy próbne, wyniki klasyfikacji rocznej;

5)      Priorytetowe zadania Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2013/2014.

6)      Wyniki doraźnych kontroli prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie..

7)      Koncepcja pracy szkoły.

 

 

                                                

                                                                

                                                                                                        ………………………………

                                                                                                                            /  pieczęć i podpis dyrektora /

 

 

 

Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 przedstawiono wraz z załącznikami na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.09.2013.

 

 


załącznik 1

do planu nadzoru pedagogicznego

 

ORGANIZACJA KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA

w roku szkolnym 2013/2014

 

 

 

 obszar kontroli

 

Tematyka   kontroli

 

Podstawa

prawna

 

Terminy   kontroli

 

Kontroli   podlegają:

osoby/dokumenty

 

Forma

kontroli

 

Osoba

kontrolująca

Dokumentowanie   procesu dydaktyczno-wychowawczego

 

 

 

 

  1. Poprawność, terminowość

      prowadzenia dokumentacji

      pedagogicznej przez 

      nauczycieli

 

 

 

 

 

Rozp. MEN z dn. 19 .02.2002 r.
  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły  i placówki przebiegu nauczania

( Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.)

 

raz w  miesiącu

w przypadku arkuszy ocen – raz na zakończenie zajęć dydaktycznych

 

wychowawcy klas: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dziennik wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

   przegląd       

   dokumentów

 

 

 

 

 

 

   dyrektor

wicedyrektor

 

raz  w semestrze

 

pedagog : dziennik pedagoga

 

 

 

raz w miesiącu

nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualne i specjalistyczne:   Dzienniki nauczania indywidualnego, zajęć specjalistycznych

 

 

  2. Prowadzenie dokumentacji

    pracy zespołów ds. pomocy 

    psychologiczno-pedagogicznej

    przez wychowawcę klasy

 

 § 21 ust. 1 i 2 Rozp.  MEN z 30.04.2013 r. w sprawie zasad   udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych szkołach

 

Wrzesień 2013r.

Luty 2014r.

 

dokumenty:

 a) IPET - y;

 b) dokumentacja przewidziana w   Statucie

 

Badanie

dokumentów

 

  dyrektor

wicedyrektor

Procesy edukacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Dokumentowanie zajęć i czynności nauczyciela wg art. 42 ust. 2 KN

 

 

Art.   42 ust. 2 KN

 

 

Raz w   miesiącu

 

 

Dzienniki zajęć i czynności nauczyciela wg art.   42 ust. 2 KN

 

Kontrola Dziennika zajęć i czynności Nauczyciela

 

 

 

   dyrektor

wicedyrektor

4.     Realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w bieżącej pracy z   uczniem, indywidualizacja nauczania.

 

§ 7 ust. 1    Rozp.  MEN   z 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania pomocy   psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych   szkołach   ( Dz. U. z 2013 r.                   poz. 532)

 

 

Zgodnie z planem obserwacji kontrolnych

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

Obserwacja zajęć,

 

Analiza opracowań PSO

 

 

 

  dyrektor

wicedyrektor

5  Przestrzeganie procedury oceny zachowania   uczniów przez wychowawców klas

 

Rozp. MEN z dn. 30.04.2007 r.
  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Na dwa   tygodnie przed klasyfikacją

styczeń 2013

czerwiec 2013

 

 

        wychowawcy   klas

 

Obserwacja zajęć z wychowawcą,

 

 

 

dyrektor

 

Wychowanie,   opieka, bhp

 

 

 

 

 

6. Zapewnianie   bezpieczeństwa  

    uczniów w czasie   przerw  

    międzylekcyjnych

 

 

 

Rozp MEN z 31.XII.2002 r. w sprawie   bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

 

na bieżąco

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

Kontrola dyżurów

 

 

dyrektor

wicedyrektor

7.   Kontrola organizowanych   wycieczek szkolnych przygotowanie,   realizacja, zachowanie procedur, bezpieczeństwo, opieka.

 

 

Zarz. Nr 18 MEN z dnia 29.09.1997 r. w sprawie   zasad i warunków organizowania przez szkoły .. krajoznawstwa i turystyki (   Dz. Urz. MEN nr 9/1997, poz. 40)

 

 

na bieżąco

 

 

kierownicy wycieczek

 

 

 

dyrektor


załącznik 2

do planu nadzoru pedagogicznego

 

PLAN KONTROLI

w roku szkolnym 2013/2014

 

 

 

L.p

 

 

Tematyka kontroli

 

 

Forma kontroli

 

Nauczyciele objęci kontrolą

 

Termin/częstotliwość

 

 

Dokumenty kontrolowane

 

 

1.

 

Przestrzeganie zasad oceniania  w ocenianiu bieżącym

 

 

 •  przegląd dzienników lekcyjnych,  
 •   analiza prac uczniowskich,
 •  obserwacje zajęć

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Na bieżąco.

 

 • Dzienniki  lekcyjne nauczanych   klas,
 • losowo wybrane prace pisemne

 

3.

 

Prowadzenie dokumentacji   pedagogicznej klasy -dziennik lekcyjny, arkusze ocen,

 

 •  przegląd dzienników lekcyjnych,   wychowawcy,
 •   badanie arkuszy   

     ocen

 

 

Wychowawcy

klas

 

 

 

Na   bieżąco

 

 

 • Dzienniki  lekcyjne,
 • Arkusze ocen,

 

 

4.

 

Dokumentowanie zajęć
  i czynności wg art. 42 ust.2 KN

 

Kontrola zapisów

w Dzienniku Zajęć i

 Czynności nauczyciela

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Na   bieżąco

 

Dziennik   zajęć
  i czynności nauczyciela wg art. 42 ust. 2

 

5.

 

Terminowe informowanie rodziców/prawnych   opiekunów o:

- wymaganiach  

  edukacyjnych;

- przewidywanych ocenach

- kryteriach oceny   zachowania

 

 

 

Kontrola   Dziennika

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

Dziennik   Wychowawcy

 

6.

 

 Systematyczność realizacji podstawy   programowej kształcenia ogólnego

 

 •    Obserwacje,
 •   Kontrola Kart realizacji   podstawy programowej,
 •   Kontrola dzienników

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 • Dziennik lekcyjny,
 •  Karta  realizacji podstaw programowych,
 •   prace  

   pisemne

 

8.

 

 Kontrola organizowanych wycieczek szkolnych   przygotowanie, realizacja, zachowanie procedur, bezpieczeństwo

 

 

 

Analiza   dokumentacji wycieczek,

 

Obserwacje   wycieczek

 

Wszyscy nauczyciele organizujący wycieczki

 

Na   bieżąco

 

Karty   wycieczek

 

 

9.

 

Pełnienie dyżurów w czasie   przerw

 

 

 

obserwacja

 

Wszyscy   nauczyciele

 

Na   bieżąco

 

--------------

 

 

Uwaga!

 

Dokument „ Plan kontroli” określa planowane kontrole. W ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły przeprowadza kontrole doraźne, których wyniki dokumentuje w sprawozdaniach kontroli.

Kontroli doraźnej podlegają wszystkie działania statutowe nauczycieli.

    


załącznik 3

do planu nadzoru pedagogicznego

 

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 roku szkolnym 2013/2014

 

Cele ewaluacji wewnętrznej:

 

 1.  Poprawianie efektów zajęć wyrównawczych w      szkole.
 2.  Zaangażowanie rodziców w działania na      rzecz rozwoju ich dzieci.

 

 

L.p

 

 

Pytania badawcze

 

 

Kryteria

 

 

Narzędzia badawcze

 

Grupa badawcza

 

Osoby odpowiedzialne

 

1. Problem badawczy:      Uczniowie nie chcą  przychodzić na zajęcia wyrównawcze w szkole.  

 

 

 

1.   Co przyciąga uczniów na zajęcia a co zniechęca do uczestnictwa w nich?

 

2. Jakie metody pracy   przyciągają uczniów na zajęcia?

 

3.Jak   rodzice motywują uczniów do przychodzenia na zajęcia wyrównawcze?


  4. Na ile dostępna oferta jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań uczniów i   rodziców?

 

5.   Czy uczestnictwo w zajęciach przynosi efekty?

 

6.   Na ile te zajęcia są w dogodnych porach.

 

 

 

powszechność wśród uczniów

 

 

 

 

atrakcyjność.

 

 

 

 

frekwencja
  powszechność wśród rodziców
 
 

 

dostępność
 
 

 

 

 

efektywność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankiety.

Wywiady,

z uczniami,

nauczycielami,

rodzicami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie,

Nauczyciele,

Rodzice,

 

 

 

 

 

 

 

Zespól   ewaluacyjny:

p.   S. Kulig

p.   A. Skrzypczak

p.   A. Dzwonnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik 4

do planu nadzoru pedagogicznego

 

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EWALUACJI WEWĘTRZNEJ

w roku szkolnym 2013/2014

 

 

l.p.

 

Zadania   do wykonania

 

 

odpowiedzialny

 

Termin   realizacji

 

Uwagi

 

1.

 

Opracowanie pytań kluczowych, zakresu ewaluacji

 

Dyrektor,

wicedyrektor

 

Wrzesień   2013

 

 

 

2.

 

Zatwierdzenie przez dyrektora planu badań

 

Dyrektor

 

10   października 2013

 

 

 

3.

 

 

Opracowanie narzędzi badawczych

 

Dyrektor,

wicedyrektor

 

Do   30 października

2013

 

 

 

4.

 

Przeprowadzenie badań

 

Zespół   ewaluacyjny

 

Od   listopada 2013 r. do 15 stycznia 2014 r.

 

 

 

5.

 

Analiza wyników badań

 

Dyrektor,

wicedyrektor

 

Do

20   stycznia

 2014 r.

 

 

 

6.

 

Opracowanie raportu

 

Wicedyrektor

 

Do

20   stycznia

 2014 r.

 

 

 

7.

 

Przedstawienie raportu dyrektorowi

 

Wicedyrektor

 

Do

20   stycznia

 2014 r.

 

 

 

8.

 

Prezentacja raportu na radzie pedagogicznej

 

Dyrektor

 

styczeń

2014   roku

 

 

 

 

 

 

załącznik 5

do planu nadzoru pedagogicznego

 

ORGANIZACJA WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI

 roku szkolnym 2013/2014

 

 

 

L.p.

 

Zakres   wspomagania

 

Zadania   do realizacji

 

Termin

 

 

Odpowiedzialni

 

1.

 

Organizacja   szkoleń i narad

 

 

 

1. Opracowanie planu posiedzeń

    i   szkoleń Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

15.IX

 

dyrektor

 

2. Opracowanie planów posiedzeń 

      zespołów przedmiotowych.

 

 

Przewodniczący   zespołów

 

2.

 

Wspieranie   rozwoju zawodowego

 

 

1. Opracowanie planu doskonalenia  

     nauczycieli.

 

 

 

 

15.IX

 

 

 

dyrektor

 

 

2. Omówienie procedur awansu na   

   poszczególne   stopnie zawodowe

 

 

dyrektor

 

3.   Opracowanie , wdrożenie i zapoznanie nauczycieli   z procedurami postępowania w konkretnych sprawach

 

 

Zgodnie z planem pracy

 

dyrektor

 

3.

 

Obserwacja   zajęć

 

 

 

 

1. Opracowanie planu i harmonogramu   przeprowadzania obserwacji.

 

 

 

 

 

15.IX

 

dyrektor

 

2. Opracowanie terminarza przeprowadzania lekcji   otwartych.

 

 

Przewodniczący   zespołów

 


Załącznik 12

do planu nadzoru pedagogicznego

 

 

 

PLAN MONITOROWANIA

przebiegu i skuteczności działań podejmowanych szkole  w roku szk. 2013/014

 

 

Monitorowaniu podlega w szczególności:

 

 

     1.

 

Uczęszczanie uczniów na zajęcia

 

Osoby monitorujące

Zakres/formy

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych

Miesięczne zestawienie nieobecności.

 

Pedagog szkolny

 

Analiza zgłaszanych przez wychowawcę przypadków licznie   opuszczonych zajęć.

Zgłaszanie do dyrektora faktu opuszczenia więcej niż   50% zajęć w miesiącu.

Ocena skuteczności podejmowanych działań (poprawy).

 

Dyrektor szkoły

 

 

Wszczynanie postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

     2.

 

Realizacja podstawy programowej z poszczególnych   edukacji przedmiotowych.

 

Osoby monitorujące

Zakres/formy

 

Nauczyciele

 

 

Rejestrowanie realizacji podstawy programowej w kartach   monitorowania.

 

Dyrektor

wicedyrektor

 

 

Ocena zaproponowanych przez nauczycieli programów   nauczania pod kątem kompletności podstawy programowej.

Analiza planów pracy dydaktycznej nauczyciela.

Obserwacja lekcji.

Analiza pisemnych prac uczniów.

Analiza wyników badań edukacyjnych.

Przegląd zapisów tematów lekcji w dziennikach   szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.

 

Rozwój kluczowych umiejętności uczniów.

 

Osoby monitorujące

Zakres/formy

 

Wychowawcy klas

 

 

Obserwacja stosowania/ posługiwania się w działaniach/   sytuacjach praktycznych.

Prowadzenie sprawdzianów.

Realizacja badań edukacyjnych.

 

Przewodniczący zespołów

 

Analiza wyników badań edukacyjnych

 

 

 

     4.

 

Realizacja godzin określonych w art. 42 KN

 

Osoby monitorujące

Zakres/formy

 

Nauczyciele

 

 

Rejestrowanie zrealizowanych zajęć lub zadań w   Dzienniku Zajęć wg. art. 42 ust. 2 KN.

Półroczne rozliczenie godzin

 

 

Dyrektor

wicedyrektor

 

 

Analiza obecności uczniów na zajęciach.

Analiza wpisów w Dzienniku Zajęć.

Analiza potrzeb edukacyjnych uczniów, w szczególności   zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

 

 

 

 

5.

 

Realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

Osoby monitorujące

Zakres/formy

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Rozpoznawanie    potrzeb psychoedukacyjnych wychowanków.

Monitorowanie osiągnięć uczniów.

Analiza postępów ucznia w zakresie wyrównywania braków   w edukacji.

Obecność uczniów na zajęciach dodatkowych

 

 

Pedagog szkolny

 

 

Realizacja zaleceń zawartych w Indywidualnym Programie   Edukacyjno - Terapeutycznym.

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

Obserwacja zajęć obowiązkowych i zajęć zorganizowanych   w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Analiza wyników ewaluacji zajęć zorganizowanych w celu   pomocy psychologiczno - pedagogicznej przeprowadzanej przez nauczycieli po   każdym okresie szkolnym.

 

 


Informacje o artykule

Tytuł dokumentu

Plan nadzoru pedagogicznego na rok. szk. 2013/2014

Data utworzenia

2013-10-03

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Jerzy Arbuz

Osoba tworząca dokument

Jerzy Arbuz

Rejestr zmian dokumentu

Pokaż ostatnie zmiany

Dokument wyświetlono

1352 razy